Pozvánka k příjímacímu řízení 2023/24

Pozvánka k příjímacímu řízení 2023/2024

Mateřská škola Rohovládova Bělá oznamuje, že přijímací řízení do mateřské školy bude probíhat dne: 3. 5. 2023 od 7,00 do 16, 00 hod

Přijímací řízení pro cizince, kterým bylo poskytnuto vízum o strpění nebo dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny: 1. 6. 2023 od 7, 00 do 16, 00 hod

Zákonní zástupci dítěte si mohou vyzvednout tiskopis „Žádost k předškolnímu vzdělávání“ v mateřské škole nebo si ho vytisknout na webových stránkách www.msrb.cz, v záložce školní dokumenty.

Vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost odevzdejte v den zápisu ředitelce v mateřské škole. Přihláška musí být řádně podepsána. Tím bude dítě zařazeno do přijímacího řízení.

Tiskopisy nelze přijímat v jiném termínu. V případě nesrovnalostí vyzveme zákonné zástupce k doplnění údajů.

Mateřská škola Rohovládova Bělá obsazuje ve školním roce 2023/24 celkem 18 volných míst.

 

Překlad do UA:

Запрошення до процедури вступу 2023/2024

Дитячий садок Rohovládova Bělá повідомляє, що прийом до дитячого садка відбудеться: 3 травня 2023 року з 7:00 до 16:00.

Порядок пропуску іноземців, яким надано толерантну візу або тимчасовий захист згідно із Законом «Про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом на території України»: 01. 06. 2023 з 7:00 до 16:00.

Законні представники дитини можуть взяти бланк «Заява про дошкільну освіту» в дитячому садку або роздрукувати його на сайті www.msrb.cz, у вкладці шкільних документів.

Заповнену та підтверджену лікарем заяву подати директору дитячого садка в день реєстрації. Заява має бути належним чином підписана. Це дозволить дитині вступити в процес вступу.

Форми не можуть бути прийняті в будь-який інший час. У разі розбіжностей ми попросимо законного представника доповнити дані.

Загалом дитячий садок Rohovládova Bělá має 2 вільні місця у 2023/24 навчальному році.

 

 

Kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy Rohovládova Bělá pro školní rok 2023/2024

 

Č. j.: 8-0/23 PřMŠ                                                                                 Účinnost: 1. 4. 2023

Spis. znak: PřMŠ                                                                                  Skartační znak: S10

Ředitelka Mateřské školy Rohovládova Bělá stanovila na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tato kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Pořadí hodnoty

Kritéria pro přijetí

Bodové hodnocení

0.

Trvalý pobyt v obci Rohovládová Bělá a ve spádových obcích školského obvodu MŠ

100

  1. 1.      

Dítě – poslední rok před zahájením povinné školní docházky, tj. dítě, které dosáhne věku 5 let do 31. 8. 2023 a dítě s odkladem školní docházky

100

  1. 2.      

Dítě, které dosáhne k 31. 8. 2023 - 4 let

80

  1. 3.      

Dítě, které dosáhne k 31. 8. 2023 - 3 let

60

  1. 4.      

Dítě, které dosáhne k 31. 12. 2023 - 3 let

40

  1. 5.      

Dítě, které dosáhne k 31. 8. 2023 - 2 roky

10

 

Děti, které dovrší do 31. 8. 2023 3 let a více bez trvalého pobytu v obcích školského obvodu MŠ Rohovládova Bělá budou přijaty, pokud zůstane volná kapacita mateřské školy.

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona, pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Školský obvod MŠ Rohovládova Bělá tvoří obce, které mají uzavřenou dohodu o vytvoření společného školského obvodu MŠ s obcí Rohovládova Bělá a Obecně závaznou vyhláškou obce Rohovládová Bělá č. 2/2017.

1.) Přednostně budou přijaty všechny děti, které dosáhly do 31. 8. 2023 pěti let a děti s odkladem školní docházky, které mají trvalý pobyt v obcích školského obvodu MŠ Rohovládova Bělá.

2.) Přihlášené děti s trvalým pobytem v obcích školského obvodu MŠ Rohovládova Bělá, které dosáhnou do 31. 8. 2023 čtyř let budou přijaty podle bodového ohodnocení uvedeného v tabulce.

3.) Přihlášené děti s trvalým pobytem v obcích školského obvodu MŠ Rohovládova Bělá, které dosáhnou do 31. 8. 2023 tří let budou přijaty podle bodového ohodnocení uvedeného v tabulce.

4.) Přihlášené děti s trvalým pobytem v obcích školského obvodu MŠ Rohovládova Bělá, které dosáhnou do 31. 12. 2023 tří let budou přijaty podle bodového ohodnocení uvedeného v tabulce.

5.) Přihlášené děti s trvalým pobytem v obcích školského obvodu MŠ Rohovládova Bělá, které dosáhnou do 31. 8. 2023 věku dvou let budou přijaty, pokud po umístění všech starších dětí zůstane volná kapacita mateřské školy. Budou přijaty podle bodového ohodnocení uvedeného v tabulce.

Pořadí bude určeno nejvyšším celkovým bodovým ohodnocením, následně datem narození, od nejstaršího k nejmladšímu dítěti. V případě shody následuje losování.      

                                                                       

Děti jsou přijímány do výše povoleného počtu dětí, uvedeném ve školském rejstříku.

 

V Rohovládově Bělé dne 21. 3. 2023

Marie Kohoutková, DiS.

ředitelka  

 

 

 

Kritéria „ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU“ pro přijetí dítěte

do Mateřské školy Rohovládova Bělá pro školní rok 2023/24

 

Č. j.: 9-0/22 PřMŠ                                                                                 Účinnost: 1. 5. 2023

Spis. znak: PřMŠ                                                                                   Skartační znak: S10

  

Ředitelka Mateřské školy Rohovládova Bělá stanovila na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona, pro děti ve věku zpravidla od 2 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Do mateřské školy zřízené obcí se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu (§179 odst. 3) a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

S ohledem na současnou situaci, ve které nelze předjímat kolik cizinců setrvá na území školského obvodu i v následujícím roce, MŠMT zavedlo INSTITUT „ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU“ k předškolnímu vzdělávání. Zvláštní zápis je určen výhradně pro ukrajinské občany s vízem o strpění nebo dočasné ochraně.

„ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS“ ředitelka ustanovila na den 1. 6. 2023 od 7,00 do 16, 00 hod. v budově mateřské školy.

Školský obvod MŠ Rohovládova Bělá tvoří obce, které mají s OÚ Rohovládova Bělá dohodu o školském obvodu a mají vlastní Vyhlášku o školském obvodu.

1.) Přednostně budou přijaty děti cizinců s vízem za účelem strpění pobytu (uprchlíci z důvodu války na Ukrajině), které dosáhly do 31. 8. 2023 pěti let a děti s odkladem školní docházky, které mají trvalý pobyt v obcích školského obvodu MŠ Rohovládova Bělá.

Pro tyto děti je podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, s účinností od 1. 1. 2017 docházka do mateřské školy povinná, ale po naplnění kapacity MŠ v řádném zápisu v květnu nelze všem uchazečům vyhovět.

2.) Přihlášené děti s trvalým pobytem v obcích školského obvodu MŠ Rohovládova Bělá, které dosáhnou do 31. 8. 2023 čtyř let a děti, které dosáhnou do 31. 8. 2023 tří let bude pořadí určeno datem narození, od nejstaršího k nejmladšímu dítěti. V případě shody následuje losování.

Přijetí těchto dětí je od 1. 9. 2017 podle novely zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, pro mateřské školy povinné, ale po naplnění kapacity MŠ nelze všem uchazečům vyhovět.


Překlad:

Критерії прийому дитини «СПЕЦЗАПИС».

до дитячого садка Rohovládova Bělá на 2023/24 навчальний рік

 

№: 9-0/23 PřMŠ                                                                              Чинність: 1. 5. 2023

Ти спиш. символ: PřMŠ                                                                  Символ утилізації: S10

 

Директор дитячого садка Rohovládova Bělá на підставі Закону № 561/2004 Зб. про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту (Закон про освіту) зі змінами встановив критерії прийому дитини до дошкільної освіти.

Дошкільна освіта організовується відповідно до § 34 параграфа 1 Закону про освіту, як правило, для дітей віком від 2 до 6 років, але спочатку для дітей від 2 років.

Діти з постійним місцем проживання, у випадку іноземців з місцем проживання, у відповідному шкільному окрузі (§179, параграф 3) мають перевагу приймати до дитячого садка, заснованого муніципалітетом, до кількості дітей, дозволених у реєстр шкіл і навчальних закладів.

Враховуючи нинішню ситуацію, за якої неможливо передбачити, скільки іноземців залишиться на території шкільного округу в наступному році, МОН запровадило ІНСТИТУТ «СПЕЦНАПОРТУ» для дошкільної освіти. Спеціальна реєстрація призначена виключно для громадян України з візою толерантності або тимчасового захисту.

На 1 червня 2023 року з 7:00 до 16:00 в будівлі дитсадка директором призначено «СПЕЦРЕЄСТРАЦІЮ».

Шкільний округ дитячого садка Rohovládova Bělá складається з муніципалітетів, які мають угоду про шкільний округ з OÚ Rohovládova Bělá та мають власну постанову про шкільний округ.

1.) Перевага надаватиметься дітям іноземців з візою з метою тривалого перебування (біженці через війну в Україні), які досягли п’ятирічного віку до 31 серпня 2023 року та дітям з відкладеним відвідуванням школи, які мають постійний проживання в селах Роговладова ДНЗ Біла.

Відповідно до § 34 абзацу 1 Закону № 561/2004 Coll., Закону про освіту, відвідування дитячого садка є обов’язковим для цих дітей з 1 січня 2017 року, але після того, як дитячий садок буде заповнено при регулярній реєстрації в травні, не всі заявники можуть бути прийняті.

2.) Зареєстровані діти з постійним місцем проживання в муніципалітетах шкільного округу дитячого садка Rohovládova Bělá, яким до 31.08.2023 виповниться чотири


V Rohovládově Bělé dne 21. 3. 2023

Marie Kohoutková, DiS.

ředitelka