Pozvánka k příjímacímu řízení 2024/25

Pozvánka k příjímacímu řízení 2024/2025

Přijímací řízení bude probíhat

dne 6. 5. 2024 od 7, 00 do 16, 00 hod.

Zákonní zástupci dítěte si mohou vyzvednout tiskopis „Žádost k předškolnímu vzdělávání“ v mateřské škole, nebo si ho vytisknout na webových stránkách www.msrb.cz. Vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost odevzdejte 6. 5. 2024 ředitelce v mateřské škole. Přihláška musí být řádně podepsána. Tím bude dítě zařazeno do přijímacího řízení. Zákonný zástupce předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

V případě nesrovnalostí vyzveme zákonné zástupce k doplnění údajů.

Pro školní rok 2024/25 se uvolňuje 8 míst.

 

 

 

Kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy Rohovládova Bělá

 

Č. j.: 15-0/24 PřMŠ                                                                                           Účinnost: 3. 4. 2024

Skartační znak: S10

 

Ředitelka Mateřské školy Rohovládova Bělá stanovila na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona, pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Do mateřské školy zřízené obcí se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu (§179 odst. 3) a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

Školský obvod MŠ Rohovládova Bělá tvoří obec Rohovládova Bělá.

 

1.) Přednostně budou přijaty všechny děti, které dosáhly do 31. 8. 2024 pěti let a děti s odkladem školní docházky, které mají trvalý pobyt v obci školského obvodu MŠ Rohovládova Bělá.

Pro tyto děti je podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, s účinností od 1. 1. 2017 docházka do mateřské školy povinná.

 

2.) Přihlášené děti s trvalým pobytem v obci školského obvodu MŠ Rohovládova Bělá, které dosáhnou do 31. 8. 2024 čtyř let a děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 tří let. Pořadí bude určeno datem narození, od nejstaršího k nejmladšímu dítěti. V případě shody následuje losování.

 

3.) Ostatní přihlášené děti, které dovrší do 31. 8. 2024 tří let a více a které nemají bydliště v obci školského obvodu MŠ Rohovládova Bělá, budou přijaty, pokud zůstane volná kapacita mateřské školy. Zařazeny budou podle data narození od nejstaršího k nejmladšímu. V případě shody následuje losování.

 

4.) Přihlášené děti s trvalým pobytem v obci školského obvodu MŠ Rohovládova Bělá, které dosáhnou do 31. 8. 2024 věku dvou let budou přijaty, pokud po umístění všech starších dětí zůstane volná kapacita mateřské školy. Pořadí bude určeno datem narození, od nejstaršího k nejmladšímu dítěti. V případě shody následuje losování.

 

5.) Ostatní přihlášené děti, které nemají bydliště v obci školského obvodu MŠ Rohovládova Bělá a dovrší do 31. 8. 2024 věku dvou let budou přijaty, pokud po umístění všech starších dětí a dětí s trvalým pobytem v obci školského obvodu MŠ Rohovládova Bělá, které dosáhnou do 31. 8. 2024 věku dvou let, zůstane volná kapacita mateřské školy. Pořadí bude určeno datem narození, od nejstaršího k nejmladšímu dítěti. V případě shody následuje losování.

 

 

Při posuzování předností přijetí platí posloupnost tak, jak jsou číslovány jednotlivé body od 1 do 5.

 

Mateřská škola Rohovládova Bělá obsazuje ve školním roce 2024/25 celkem 8 volných míst. V průběhu přijímacího řízení se stav volných míst může změnit vnějšími okolnostmi, např. podpůrným opatřením.