Pozvánka k příjímacímu řízení 2022/23

Přijímací řízení pro školní rok 2022/23

Přijímací řízení

Mateřská škola Rohovládova Bělá oznamuje:

Přijímací řízení do mateřské školy bude probíhat dne 3. 5. 2022 od 6, 30 do 17, 00 hod.

Zákonní zástupci dítěte si mohou vyzvednout tiskopis „Žádost k předškolnímu vzdělávání“ v mateřské škole, nebo si ho vytisknout na webových stránkách www.msrb.cz. Vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost odevzdejte 3. 5. 2022 ředitelce v mateřské škole. Přihláška musí být řádně podepsána. Tím bude dítě zařazeno do přijímacího řízení.

Tiskopisy nelze přijímat v jiném termínu.

V případě nesrovnalostí vyzveme zákonné zástupce k doplnění údajů.

 

Přijímací řízení výhradně pro cizince bude probíhat dne 15. 6. 2022 od 6, 30 do 17, 00 hod.

Zákonní zástupci dítěte si mohou vyzvednout tiskopis „Žádost k předškolnímu vzdělávání“ v mateřské škole, nebo si ho vytisknout na webových stránkách www.msrb.cz. Vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost odevzdejte 15. 6. 2022 ředitelce v mateřské škole. Přihláška musí být řádně podepsána. Tím bude dítě zařazeno do přijímacího řízení.

Tiskopisy nelze přijímat v jiném termínu.

V případě nesrovnalostí vyzveme zákonné zástupce k doplnění údajů.

Překlad do UA:

Процедура прийому виключно для іноземців відбуватиметься 15 червня 2022 року з 6.30 до 17.00.

Законні представники дитини можуть забрати бланк «Заява на дошкільну освіту» у дитячому садку, або роздрукувати на сайті www.msrb.cz. Подайте заповнену та підтверджену лікарем заяву директору дитячого садка 15 червня 2022 року. Заява має бути належним чином підписана. Це помістить дитину на процедуру прийому.

Форми не можуть бути прийняті в будь-який інший час.

У разі розбіжностей ми попросимо законних представників доповнити дані.


Kritéria „ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU“ pro přijetí dítěte

do Mateřské školy Rohovládova Bělá pro školní rok 2022/23

 

 

Č. j.: 70/22 PřMŠ                                                                                 Účinnost: 5. 5. 2022

Spis. znak: PřMŠ                                                                                 Skartační znak: S10

 

Ředitelka Mateřské školy Rohovládova Bělá stanovila na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona, pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Do mateřské školy zřízené obcí se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu (§179 odst. 3) a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

S ohledem na současnou situaci, ve které nelze předjímat kolik cizinců setrvá na území školského obvodu i v následujícím roce, MŠMT zavedlo INSTITUT „ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU“ k předškolnímu vzdělávání. Zvláštní zápis je určen výhradně pro ukrajinské občany s vízem o strpění nebo dočasné ochraně.

„ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS“ ředitelka ustanovila na den 15. 6. 2022 od 6, 30 do 17, 00 hod. v budově mateřské školy.

Školský obvod MŠ Rohovládova Bělá tvoří obce, které mají s OÚ Rohovládova Bělá dohodu o školském obvodu a mají vlastní Vyhlášku o školském obvodu.

1.) Přednostně budou přijaty děti cizinců s vízem za účelem strpění pobytu (uprchlíci z důvodu války na Ukrajině), které dosáhly do 31. 8. 2022 pěti let a děti s odkladem školní docházky, které mají trvalý pobyt v obcích školského obvodu MŠ Rohovládova Bělá.

Pro tyto děti je podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, s účinností od 1. 1. 2017 docházka do mateřské školy povinná, ale po naplnění kapacity MŠ v řádném zápisu v květnu nelze všem uchazečům vyhovět.

2.) Přihlášené děti s trvalým pobytem v obcích školského obvodu MŠ Rohovládova Bělá, které dosáhnou do 31. 8. 2021 čtyř let a děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 tří let bude pořadí určeno datem narození, od nejstaršího k nejmladšímu dítěti. V případě shody následuje losování.

Přijetí těchto dětí je od 1. 9. 2017 podle novely zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, pro mateřské školy povinné, ale po naplnění kapacity MŠ nelze všem uchazečům vyhovět.

                                                                                                                                  

Критерії «СПЕЦІЙНОГО ЗАПИСКУ» на усиновлення дитини дитячому садку Роховладова Біла на 2022/23 навчальний рік

На підставі Закону № 561/2004 Зб. «Про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту» (Закон про школу) зі змінами директор дитячого садка «Роговладова Біла» встановив критерії зарахування дитини до дошкільної освіти. -шкільна освіта.

Дошкільна освіта організовується відповідно до частини 1 статті 34 Закону про освіту, зазвичай для дітей від 3 до 6 років, але спочатку для дітей від 2 років.

Діти з місцем постійного проживання, у випадку іноземців з місцем проживання, у відповідному шкільному окрузі (§ 179 абз. 3) приймаються до дитячого садка, створеного муніципалітетом, до розміру дозволеної кількості дітей, зазначених у реєстрі шкіл та шкільних закладів.

У зв’язку з нинішньою ситуацією, коли неможливо передбачити, скільки іноземців залишиться в шкільному окрузі в наступному році, Міністерство освіти, молоді та спорту запровадило ІНСТИТУТ «СПЕЦІЙНОГО РЕЄСТРУ» для дошкільних закладів. освіти. Спеціальна реєстрація призначена виключно для громадян України, які мають візу або візу тимчасового захисту.

Директор призначила «СПЕЦРЕЄСТРАЦІЮ» на 15 червня 2022 року з 6.30 до 17.00 в приміщенні дитсадка.

Шкільний округ дитячого садка Роховладова Біла складається з муніципалітетів, які мають угоду про шкільний округ з районним управлінням Роховладова Біла і мають власний Указ про шкільний округ.

 

1.) Пріоритет надаватиметься дітям іноземців з візою з метою перебування (біженці через війну в Україні), які досягли п’яти років до 31 серпня 2022 року та діти із затримкою відвідування школи, які мають постійне проживання в муніципалітеті в Роговладівському дитячому садку Білий.

Відповідно до розділу 34, параграф 1 Закону № 561/2004 Coll., Закон про освіту, відвідування дитячого садка є обов’язковим для цих дітей з 1 січня 2017 року, але не всі заявники можуть бути задоволені після того, як дитячий садок наповнений. був повністю зареєстрований.

2.) Зареєстровані діти з постійним місцем проживання в муніципалітетах шкільного округу Роговладова Біла, які досягли чотирьох років до 31 серпня 2021 року та дітей, які досягли трьох років до 31 серпня 2021 року, визначаються за датою їх народження, з від найстаршої до найменшої дитини. У разі нічиї слідує нічия.

Прийом цих дітей є обов’язковим до дитячих садків з 1 вересня 2017 року відповідно до змін до Закону № 561/2004 Зб. Закону про освіту, але не всі заявники можуть бути задоволені після заповнення місткості садка.

 

Mateřská škola nabízí:

 • pobyt dětí ve dvou věkově smíšených třídách  s přirozenou výchovou dětí a možností pobytu sourozenců   v jedné třídě
 • každodenní zajímavé činnosti z oblasti hudební, literární, estetické i pohybové
 • školní vzdělávací program „Náš společný svět“ vychází z podstaty názvu a funkce mateřské školy – poznávat společně svět, jeho zákonitosti a souvislosti
 • kvalitní přípravu na vstup do základní školy. Spolupráci se ZŠ Rohovládova Bělá - Předškoláci absolvují v druhém pololetí adaptační kurz v ZŠ.
 • Pro zájemce pořádáme v odpoledních hodinách stimulační kurz Maxík, ve kterém se připravují společně předškoláci s rodiči na vstup do ZŠ
 • rozvoj správné výslovnosti dětí
 • adaptační období pro nové děti
 • využívání velké zahrady vybavené dvěma pískovišti, zahradními domky, průlezkami, pítkem, v letních měsících s využitím zastíněné terasy pro hry dětí

Co ještě nabízíme?

 • kontakt s dalšími odbornými pracovišti podle potřeb rodičů
 • pobyty v solné jeskyni pro upevnění zdraví dětí
 • kurz plavání pro děti předškolního věku
 • zapojení dětí do zájmových kroužků v odpoledních hodinách – angličtina, hra na flétnu, pohybový kroužek
 • výlety za poznáváním zajímavostí v našem regionu
 • dostatek kulturních akcí pro děti – návštěvy VČD v Pardubicích, KD v Chlumci nad Cidlinou i divadelní představení přímo v MŠ
 • oblíbené Pohádkové odpoledne s táborákem, zajímavé prožití MDD
 • výstavky prací dětí, vystoupení dětí pro rodiče i veřejnost
 • fotografování dětí ke slavnostním příležitostem
 • výstavy dětské literatury
 • pravidelně aktualizované webové stránky

Kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy Rohovládova Bělá v přijímacím období květen 2022

 

Č. j.: 13/22 PřMŠ                                                                                 Účinnost: 25. 3. 2022

Spis. znak: PřMŠ                                                                                  Skartační znak: S10

 

Ředitelka Mateřské školy Rohovládova Bělá stanovila na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona, pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

 

Do mateřské školy zřízené obcí se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu (§179 odst. 3) a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

S ohledem na současnou situaci, ve které nelze předjímat kolik cizinců setrvá na území školského obvodu i v následujícím roce, MŠMT zavedlo INSTITUT „ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU“ k předškolnímu vzdělávání. Zvláštní zápis je určen výhradně pro ukrajinské občany s vízem o strpění nebo dočasné ochraně. „ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS“ proběhne dne:

15. 6. 2022 od 6, 30 do 17, 00 hod. v budově mateřské školy.

 

Školský obvod MŠ Rohovládova Bělá tvoří obce, které mají s OÚ Rohovládova Bělá dohodu o školském obvodu a mají vlastní Vyhlášku o školském obvodu.

 

1.) Přednostně bez bodového ohodnocení budou přijaty všechny děti, které dosáhly do 31. 8. 2022 pěti let a děti s odkladem školní docházky, které mají trvalý pobyt v obcích školského obvodu MŠ Rohovládova Bělá.

Pro tyto děti je podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, s účinností od 1. 1. 2017 docházka do mateřské školy povinná.

 

2.) Přihlášené děti s trvalým pobytem v obcích školského obvodu MŠ Rohovládova Bělá, které dosáhnou do 31. 8. 2021 čtyř let a děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 tří let budou přijaty podle bodového ohodnocení uvedeného v následující tabulce. Pořadí bude určeno nejvyšším celkovým bodovým ohodnocením a následně datem narození, od nejstaršího k nejmladšímu dítěti. V případě shody následuje losování.

Přijetí těchto dětí je od 1. 9. 2017 podle novely zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, pro mateřské školy povinné, ale po naplnění kapacity MŠ nelze všem uchazečům vyhovět.

 

Pořadí                                  Kritéria                                                                           Bodové hodnoty

 1.                       Bydliště v Rohovládově Bělé

                                   Dítě dovrší do 31. 8. 2022 čtyř a tří let                                            100

 

 1.                       Bydliště v ostatních obcích školského obvodu

                                   Dítě dovrší do 31. 8. 2022 čtyř a tří let                                              80

 

3.) Přihlášené děti s trvalým pobytem v obcích školského obvodu MŠ Rohovládova Bělá, které dosáhnou do 31. 8. 2021 věku dvou let budou přijaty, pokud po umístění všech starších dětí zůstane volná kapacita mateřské školy. Budou přijaty podle bodového ohodnocení uvedeného v následující tabulce. Pořadí bude určeno nejvyšším celkovým bodovým ohodnocením, následně datem narození, od nejstaršího k nejmladšímu dítěti. V případě shody následuje losování.

 

Pořadí                                  Kritéria                                                                           Bodové hodnoty

1.                      Bydliště v Rohovládově Bělé

                                       Dítě dovrší do 10. 12. 2022 tří let                                                   30

 

2.                      Bydliště v ostatních obcích školského obvodu

                                       Dítě dovrší do 10. 12. 2022 tří let                                                   20

 

 3.                     Bydliště ve školském obvodu

                                      Dítě dovrší do 31. 8. 2022 dva roky                                                  5

 

4.) Ostatní přihlášené děti, které dovrší do 31. 8. 2021 tří let a více a které nemají bydliště v obcích školského obvodu MŠ Rohovládova Bělá, budou přijaty, pokud zůstane volná kapacita mateřské školy. Zařazeny budou podle data narození od nejstaršího k nejmladšímu. V případě shody následuje losování.

 

Při posuzování předností přijetí platí posloupnost tak, jak jsou číslovány jednotlivé body od 1 do 4.

 

Mateřská škola Rohovládova Bělá obsazuje ve školním roce 2022/23 celkem 17 volných míst. Jedno volné místo bude ponecháno na případné odvolání proti rozhodnutí ředitelky v případě pochybení a bude obsazeno po ukončení přijímacího řízení.

 

 

Marie Kohoutková, DiS.

 ředitelka