Naše MŠ

Provoz Mateřské školy v Rohovládově Bělé byl zahájen  7.9.1979.

   V současné době je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem  je Obec Rohovládova Bělá.

   Provozní doba mateřské školy je od 6,30 do 16,30 hod.

   Mateřská škola je umístěna v centru obce. I když se budova nachází cca 100 m od hlavní silnice, okna heren jsou situována do klidné a velké zahrady a děti nejsou rušeny hlukem. MŠ je velmi dobře dostupná, protože je blízko autobusových zastávek v obci a  má i vlastní parkovací plochu pro auta přímo před areálem MŠ.

    Tvoří ji čtyři věkově smíšené třídy s dětmi zpravidla od tří do šesti let. V případě docházky dítěte s odloženou školní docházkou do sedmi let. V současné době navštěvuje MŠ 85 dětí.

    Motýlková a Duhová třída mají k dispozici každá své patro budovy. V přízemí je umístěná Sluníčková třída, kde je umístěna i výdejna a botárny pro děti. Ve třídách v patře jsou dvě herny oddělené posuvnými dveřmi. V první herně jsou umístěny stolky a herna je mimo hry využívána ke stravování dětí. Druhá herna slouží dětem hlavně k námětovým a pohybovým hrám a k odpolednímu odpočinku. Každá třída má samostatnou výdejnu jídla, umývárnu, WC, sklad lehátek a lůžkovin, sklad pro ukládání hraček a šatnu pro odkládání dětských oděvů. V prvním patře budovy děti ještě využívají terasu, na kterou je samostatný vchod přímo z oddělení. Třetí třídá se nachází v přízemí, kde je k dispozici herna, umývárna a WC, sklad lehátek. Od 25. 9. 2023 má mateřská škola odloučené pracoviště - 4. třídu Broučků v ZŠ Rohovládova Bělá.

       Mateřská škola nemá zbudovaný bezbariérový přístup. Proto nemůže zatím poskytovat pomoc dětem s omezením pohyblivosti nebo dětem nechodícím.

    Budova prošla v roce 2009 celkovou vnější rekonstrukcí. Byla zateplena, proběhla výměna oken a dveří, byla opravena střecha, zrenovována terasa.

 Od roku 2010 do roku 2016 jsme v  zrekonstruovali a nově vybavili:

 • dětské toalety a umývárny
 • nábytek ve třídách a částečně v hernách
 • lehátka pro odpočinek dětí
 • osvětlení ve třídách a hernách
 • botníky v botárnách
 • lůžkoviny, povlečení
 • nové skříňky na oblečení v dětských šatnách
 • nové lino na schodišti včetně soklů
 • obnovil se nátěr zábradlí na schodišti
 • okna byla zabezpečená síťkou proti hmyzu
 • výměna zbývající části topení v budově - radiátory a rzvody
 • pítko a mlhoviště na zahradě
 • zabezpečení mateřské školy výměnou vrat a branky směrem k hlavní silnici

V roce 2017 a 2021 se nám povedlo uskutečnit:

 • nákup skříní na ložní prádlo
 • nákup skříní na výtvarný materiál
 • nákup uzamykatelných skříní pro personál
 • nákup nábytku do heren - poslední etapa
 • zastínění pískoviště Duhové a Sluníčkové třídy
 • nákup a instalace nových garnýží ve třídách
 • oprava střechy nad spojovací chodbou k tělocvičně
 • nové lino ve skladu textilu, kuchyňkách, ve skladech lehátek,skladu pomůcek včetně soklů
 • vymalování tříd, kuchyněk, skladů lehátek, skladu textilu, skladu pomůcek, botárna 2.třídy, spojovací chodby
 • hrací prvky pro nejmenší děti na zahradu
 • natření hracích prvků a laviček na zahradě
 • výměna poškozených části lodě a hradu na zahradě (podlahy)
 • výměna osvětlení na schodišti
 • částečně jsme obnovili zeleň na školní zahradě
 • nákup a instalace nových garnyží do tříd
 • obnova ložního prádla
 • výměna podložek  u noh  dětských židliček ve třídách
 • vybudovat pískoviště a zahradní domek pro 3. třídu, rekonstrukce zahradních domků 1. a 2. tříd

V roce 2022 až 2023 se nám povedlo uskutečnit: 

 • obnova zeleně zahrady - vysázení tůjí u plotu ke středisku
 • odborné ořezání stromů a keřů
 • výměna interierových dveří v budově v 1. patře
 • vyvýšený záhon na zeleninu
 • dvě nové kovové průlezky k chaloupce 3. třídy

Do roku 2025 se budeme snažit o:

 • obnova  žaluzií
 • oprava zatahovacích dveří mezi hernou a třídou na obou patrech
 • nákup nových pomůcek - lavičky, žíněnky
 • obnova zeleně zahrady - úprava a vysázení nové zeleně a stromů 
 • výměna osvětlení v šatnách
 • vyřešit WC pro děti na zahradě 
 • výměna interierových dveří v budově
 • vstupní hala v budově MŠ - výměna dlažby a soklů
 • oprava asfaltové plochy na zahradě - použití nových povrchů
 • přírodní chodníček pro děti na zahradu

Celoročně mohou děti využívat  velkou oplocenou zahradu se třema pískovišti a sezónními chatkami, asfaltovým dopravním hřištěm a dřevěnými herními prvky – lodí a hradem, prolézacím šestihranem, dvě kovové prolézačky nám udělaly taky radost. Pro nejmenší je na zahradě letadlo, auto, dvě různé kladiny a malá lezecká stěna. Na zhoupnutí slouží sedum hopsadel a vahadlová houpačka. V létě je možné k otužování dětí a hrám s vodou využívat mlhoviště.

    Na vycházky chodí děti do obce mimo hlavní komunikaci. V zahradách pozorují různé druhy rostlin a květin, vyběhat se mohou na fotbalovém hřišti. Jindy využijí polních cest za vesnicí, les, případně jdou na delší procházku ke studánce nebo k rybníku, aby získaly ucelenou představu o přírodě a střídání ročních období.

    Hlavní vchod do budovy MŠ je z důvodu bezpečnosti dětí po celý den elektronicky zabezpečen. Cizí osoby mohou vstupovat do budovy jen se souhlasem personálu. Rodiče využívají vstupní čipové karty a mají neomezený přístup do heren po celou provozní dobu. Kartu mohou vlastnit i další rodinní příslušníci podle přání rodičů.

Pravidelné akce pořádané naší MŠ:

 • výjezdy do divadel a kulturních domů v Pardubicích, Hradci Králové a Chlumci nad Cidlinou
 • profesionální divadla navštěvují mateřskou školu
 • kurzy plavání – v jarních měsících; série návštěv solné jeskyně – v zimních měsících
 • návštěvy pohybového centra Tongo v Hradci Králové
 • autobusové výlety do okolí – poznáváme hezká a zajímavá místa našeho kraje
 • pěší výlety po okolí – k rybníkům, ke studánce, do lesa
 • účastníme se výtvarných soutěží, zdobíme výtvarnými pracemi veřejné prostory v R. Bělé
 • návštěvy místní základní školy  – prohlídka interiéru
 • adaptační kurzy pro předškoláky v ZŠ
 • kurz MAXÍK pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou
 • návštěvy Mikuláše a anděla s nadílkou
 • vánoční nadělování u stromečku
 • vánoční vystoupení dětí  v kostele sv. Petra a Pavla v R. Bělé pro veřejnost
 • karneval ve vlastnoručně vyrobených maskách
 • oslavy dětského dne
 • vítání občánků na Obecním úřadě
 • vystoupení dětí pro rodiče a veřejnost na konci šk. roku
 • slavnostní rozloučení se školáky – pasování školáků
 • kouzelné dopoledne s opékáním buřtů
 • dny otevřených dveří – před zápisem nových dětí
 • provádíme s dětmi jednoduché i dlouhodobé pokusy pro poznávání přírody, např. vývoj motýlů od housenky přes zakuklení k vylíhnutí motýlů, péči o ně a následné slavnostní vypuštění – Slavnost motýlů, ve třídách se staráme o  strašilky, pěstování zeleniny a další
 • necháváme zhotovit dětem fotografie od profesionálních fotografů k různým příležitostem – pouze pokud rodiče mají zájem

 

pečujeme o zdraví dětí:

 • provádíme ve spolupráci s lékaři oční screening dětí – prvotní vyhledávání očních vad
 • zveme dentální specialisty, kteří děti i rodiče názorně seznámí se správnou péčí o dětský chrup
 • vedeme přehled o výslovnosti dětí, v případě potřeby doporučíme odborného logopeda

 

spolupráce s rodiči:

 • 1x – 2x ročně schůzka s rodiči, při které seznámíme rodiče s aktivitami MŠ a společně dohodneme pro děti nadstandardní akce podle přání rodičů
 • Společné akce - vánoční tvoření, besídky ke konci roku