Pozvánka k příjímacímu řízení 2021/22

Mateřská škola Rohovládova Bělá oznamuje termín přijímacího řízení

                   pro školní rok 2021/2022:

                         přijímací řízení proběhne

                        od 2. 5. do 16. 5. 2021 včetně

 

 

„Žádost k předškolnímu vzdělávání“ zákonní zástupci dítěte si vytisknou na webových stránkách –www. msrb.cz, nebo po telefonické domluvě vyzvednou na OÚ Rohovládova Bělá. Vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost můžete odevzdat ředitelce mateřské školy od 2. – 16. 5. 2021 od 10,00 – 13,00 hod., nebo zaslat elektronickou cestou na ms@msrb.cz, datovou schránkou – u9pmcnu, nebo zasláním poštou na adresu: MŠ Rohovládova Bělá 58, 533 43 (rozhoduje razítko podání). Je možné i podání do schránky u vchodu do areálu mateřské školy nejpozději do 16. 5. 2021. Přihláška musí být řádně podepsána. Tím bude dítě zařazeno do přijímacího řízení.

Tiskopisy nelze přijímat po termínu.

V případě nesrovnalosti vyzveme zákonné zástupce k doplnění údajů.

 

Mateřská škola nabízí:

 • pobyt dětí ve dvou věkově smíšených třídách  s přirozenou výchovou dětí a možností pobytu sourozenců   v jedné třídě
 • každodenní zajímavé činnosti z oblasti hudební, literární, estetické i pohybové
 • školní vzdělávací program „Náš společný svět“ vychází z podstaty názvu a funkce mateřské školy – poznávat společně svět, jeho zákonitosti a souvislosti
 • kvalitní přípravu na vstup do základní školy. Spolupráci se ZŠ Rohovládova Bělá - Předškoláci absolvují v druhém pololetí adaptační kurz v ZŠ.
 • Pro zájemce pořádáme v odpoledních hodinách stimulační kurz Maxík, ve kterém se připravují společně předškoláci s rodiči na vstup do ZŠ
 • rozvoj správné výslovnosti dětí
 • adaptační období pro nové děti
 • využívání velké zahrady vybavené dvěma pískovišti, zahradními domky, průlezkami, pítkem, v letních měsících s využitím zastíněné terasy pro hry dětí

Co ještě nabízíme?

 • kontakt s dalšími odbornými pracovišti podle potřeb rodičů
 • pobyty v solné jeskyni pro upevnění zdraví dětí
 • kurz plavání pro děti předškolního věku
 • zapojení dětí do zájmových kroužků v odpoledních hodinách – angličtina, hra na flétnu, pohybový kroužek
 • výlety za poznáváním zajímavostí v našem regionu
 • dostatek kulturních akcí pro děti – návštěvy VČD v Pardubicích, KD v Chlumci nad Cidlinou i divadelní představení přímo v MŠ
 • oblíbené Pohádkové odpoledne s táborákem, zajímavé prožití MDD
 • výstavky prací dětí, vystoupení dětí pro rodiče i veřejnost
 • fotografování dětí ke slavnostním příležitostem
 • výstavy dětské literatury
 • pravidelně aktualizované webové stránky

Kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy Rohovládova Bělá

 

Č. j.: 1/21 Př                                                                             Účinnost: 15. 3. 2021

Spis. znak: 21  Př                                                                       Skartační znak: S10

 

Ředitelka Mateřské školy Rohovládova Bělá stanovila na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona, pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Do mateřské školy zřízené obcí se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu (§179 odst. 3) a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Školský obvod MŠ Rohovládova Bělá tvoří obce, které mají s OÚ Rohovládova Bělá dohodu o školském obvodu a mají vlastní Vyhlášku o školském obvodu.

1.) Přednostně bez bodového ohodnocení budou přijaty všechny děti, které dosáhly do 31. 8. 2021 pěti let a děti s odkladem školní docházky, které mají trvalý pobyt v obcích školského obvodu MŠ Rohovládova Bělá.

Pro tyto děti je podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, s účinností od 1. 1. 2017 docházka do mateřské školy povinná.

2.) Přihlášené děti s trvalým pobytem v obcích školského obvodu MŠ Rohovládova Bělá, které dosáhnou do 31. 8. 2021 čtyř let a děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 tří let budou přijaty podle bodového ohodnocení uvedeného v následující tabulce. Pořadí bude určeno nejvyšším celkovým bodovým ohodnocením a následně datem narození, od nejstaršího k nejmladšímu dítěti. V případě shody následuje losování.

Přijetí těchto dětí je od 1. 9. 2017 podle novely zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, pro mateřské školy povinné, ale po naplnění kapacity MŠ nelze všem uchazečům vyhovět.

Pořadí                                  Kritéria                                                                           Bodové hodnoty

 1.                       Bydliště v Rohovládově Bělé

                                   Dítě dovrší do 31. 8. 2021 čtyř a tří let                                            100

 

 1.                       Bydliště v ostatních obcích školského obvodu

                                   Dítě dovrší do 31. 8. 2021 čtyř a tří let                                              80


3.)
Přihlášené děti s trvalým pobytem v obcích školského obvodu MŠ Rohovládova Bělá, které dosáhnou do 31. 8. 2021 věku dvou let budou přijaty, pokud po umístění všech starších dětí zůstane volná kapacita mateřské školy. Budou přijaty podle bodového ohodnocení uvedeného v následující tabulce. Pořadí bude určeno nejvyšším celkovým bodovým ohodnocením, následně datem narození, od nejstaršího k nejmladšímu dítěti. V případě shody následuje losování.

Pořadí                                  Kritéria                                                                           Bodové hodnoty

1.                      Bydliště v Rohovládově Bělé

                                       Dítě dovrší do 30. 11. 2021 tří let                                                   30

 

2.                      Bydliště v ostatních obcích školského obvodu

                                       Dítě dovrší do 30. 11. 2021 tří let                                                   20

 

              3.                     Bydliště ve školském obvodu

                                      Dítě dovrší do 31. 8. 2021 dva roky                                                  5


4.)
Ostatní přihlášené děti, které dovrší do 31. 8. 2021 tří let a více a které nemají bydliště v obcích školského obvodu MŠ Rohovládova Bělá, budou přijaty, pokud zůstane volná kapacita mateřské školy. Zařazeny budou podle data narození od nejstaršího k nejmladšímu. V případě shody následuje losování.

Při posuzování předností přijetí platí posloupnost tak, jak jsou číslovány jednotlivé body od 1 do 4.

Mateřská škola Rohovládova Bělá obsazuje ve školním roce 2021/22 celkem 15 volných míst. Jedno volné místo bude ponecháno na případné odvolání proti rozhodnutí ředitelky v případě pochybení a bude obsazeno po ukončení přijímacího řízení.