Pokyn ředitelky mateřské školy

Pokyn ředitelky mateřské školy k provozu mateřské školy v období od 25.5.2020 do konce školního roku 2019/2020

Pokyn ředitelky školy k provozu mateřské školy v období od

25.5.2020 do konce školního roku 2019/2020

(z důvodu COVID-19)

 

Tento pokyn stanovuje provozní podmínky mateřské školy v souvislosti obnovením provozu

 

I. Výklad pojmů

a) opatření MŠMT – dokument Provoz mateřských škol v období do konce roku 2019/2020

     vydaný MŠMT

b) rouška – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky

c) prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění – čestné prohlášení uvedené jako příloha opatření MŠMT

e) bezpečná vzdálenost – vzdálenost osob 2 m

 

II. Organizace provozu

a)   Provoz mateřské školy bude obnoven dne 25. 05. 2020

b)   Provoz mateřské školy bude od 6,30 do 16,30hod.   

c)   Vyzvedání dětí z mateřské školy je umožněno v době od 12,00 do 12,15hod.

          od 14,40 do 16,30hod.

d)   Podmínkou povolení vstupu dítěte do objektu školy je předání prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem, které odevzdá doprovázející osoba zaměstnanci školy při předávání dítěte škole první den nástupu do školy. Bez předání tohoto prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění nebude dítě do objektu školy vpuštěno.

e)   Dítě s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

f)    Pokud dítě během pobytu v mateřské škole vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti. Škola bude ihned kontaktovat zákonné zástupce dítěte k okamžitému vyzvednutí dítěte školy. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

g)   Je zakázáno přinášet do školy vlastní hračky, pití, jídlo apod.

 

III.  Předávání dětí

a)   U předávání dětí platí doposud běžná platná pravidla.

 

IV.  Hygienická opatření

a)   Doprovázející osoby dítěte jsou povinny nosit před školou, v areálu mateřské školy i v objektu mateřské školy roušku.

b)   Provozní zaměstnanci jsou povinni nosit před školou, v areálu mateřské školy i v objektu mateřské školy roušku.

c)   Na místech – ve vstupní hale a v mezipatře jsou umístěny dávkovače s dezinfekcí rukou. Doprovázející osoby jsou povinny před vstupem do botáren provést dezinfekci rukou.

d)   Doprovázející osoby dítěte jsou povinny dodržovat před školou, v areálu mateřské školy i v objektu mateřské školy bezpečnou vzdálenost od ostatních osob.

e)   Do mateřské školy (vnitřní i vnější prostory) smí s dítětem vstupovat pouze jedna doprovázející osoba.

f)    Při vyzvedání dítěte smí do mateřské školy (vnitřní i vnější prostory) vstoupit pouze jedna doprovázející osoba.

g)   Doprovázející osoba po předání dítěte i převzetí dítěte bez zbytečného odkladu opustí areál mateřské školy.

 

V. Povinnosti zákonných zástupců

a)   Předat škole podepsané prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění.

b)   Informovat neprodleně školu o onemocnění dítěte.

c)   Zajistit vyzvednutí dítěte z mateřské školy v případě, kdy dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19 (viz. bod II., odst. g)

 

VI. Omezení vstupu cizích osob do školy.

   Vstup mají povolen: a) zaměstnanci a děti mateřské školy

                                   b) doprovázející osoby

c) kontrolní orgány

                                   d) dodavatelé služeb zajišťující provoz školy

 

VII. Závěrečná ustanovení

Pro provoz mateřské školy platí obecně platné právní i vnitřní předpisy, pokud tímto pokynem nebyla provedena změna.

 

V Rohovládově Bělé 7.5.2020

Č.j.: 96/20

                                                                                                     Marie Kohoutková, DiS.

                          

Marie Kohoutková DiS. | 13.05.2020 v 10:19