Informace pro zákonné zástupce pro školní rok 2019/20

Informace pro zákonné zástupce pro školní rok 2019/20

Informace pro rodiče

 

Školní rok 2019/20

 

Přijetí do mateřské školy – všechna nová přijetí do mateřské školy jsou vystavena s podmínkou zkušební doby na 3 měsíce. Ta je umožněna Školským zákonem k ověření schopností dítěte přizpůsobit se pobytu v kolektivu dětí. Po tomto ověření se stává přijetí dítěte časově neomezeno a končí až nástupem dítěte do základní školy. V opačném případě může být ve spolupráci s pediatrem nebo odborným pracovištěm dítě z docházky vyřazeno.

 

Provoz mateřské školy je od 6,30 do 16,30 hodin. Odpoledne v 15,30 se děti spojují ve třídě končící učitelky.

V případě vyzvedávání dítěte po obědě je nejlépe využít dobu od 12,15 do 12,45 hod.

Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu, zpravidla na pět až šest týdnů podle zájmu rodičů o docházku. Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitelka na hlavní nástěnce u ředitelny nejméně dva měsíce předem.

 

Zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole nepřítomnost dítěte nejpozději v den docházky do 7, 30 hodin učitelce v příslušné třídě. K omluvě dítěte lze použít mobil – 1. třída – 791 913 146, 2. třída – 791 913 147, který je v provozu nepřetržitě a stačí napsat sms-ku. V opačném případě je dítě zařazeno do stavu docházejících dětí a rodič je povinen uhradit za tuto dobu stravné. Dítě se omlouvá od určitého dne a nahlašuje se přibližný datum, kdy dítě nastoupí. V případě pokračování nepřítomnosti rodič nahlašuje další termín předpokládaného návratu dítěte do mateřské školy.

 

Zástupce dítěte je také povinen informovat učitelky o aktuálních zdravotních obtížích dítěte a odchylkách od běžného zdravotního stavu, dále o případné změně telefonního čísla a dalších důležitých změnách.

Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou rodiče neprodleně informování na telefonní čísla uvedená v evidenčním listu dítěte. Rodiče si v nejkratší možné době dítě z mateřské školy vyzvednou.

 

Při náhlém úrazu dítěte nebo při závažném onemocnění ohrožujícím život je dítěti nejdříve zajištěna lékařská pomoc a teprve pak jsou vyrozuměni rodiče.

 

Ředitelka může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

  • Dítě bez omluvy zástupcem dítěte do MŠ déle než 2 týdny nedochází
  • Zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná
  • V průběhu zkušební doby – na základě doporučení pediatra nebo psychologické poradny či speciálně pedagogického centra
  • Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

 

Zapsané děti mohou do mateřské školy docházet kdykoliv během dne. Děti v posledním ročníku MŠ musí pobývat v MŠ od 8,30 do 12,30 hod. nejméně. Povolané osoby používají ke vstupu do budovy čipovou kartu – je možné za zálohový poplatek 100,- Kč vyzvednout u ředitelky.  Při vrácení karty se poplatek vrací. Ztrátu karty je nutné ihned nahlásit.

Do budovy nevpouštějte cizí osoby (mají se telefonicky domluvit s personálem mateřské školy, nebo mohou použít venkovní zvonek na budově, kde jsou označeny třídy i kuchyň).

 

Rodiče nebo pověřený zletilý zástupce jsou povinni předat osobně dítě paní učitelce, teprve potom může rodič nebo zástupce opustit MŠ.

Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají učitelky od doby převzetí dětí od jejich zástupce do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.

 

Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u třídních učitelek nebo ředitelky školy). Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho zákonnému zástupci!!! Pokud bude pověření trvalého charakteru, lze tuto informaci zaznamenat do evidenčního listu dítěte a toto pověření platí na dobu neurčitou. (Zapište i prarodiče)

 

Při příchodu do areálu a odchodu zajistěte vždy zahradní branku šoupětem.

Při pobytu dětí na zahradě jsou branky uzamčeny. U hlavní branky je možno v tomto případě použít zvonek a vyčkat do příchodu personálu.

 

Vzhledem k tomu, že máte volný přístup do heren, prosíme, používejte dole v přízemí návleky na boty. Potřebujeme udržet čistotu v hernách, kde si hrají děti na zemi. (barevné návleky slouží menším dětem)

 

Konzultační hodiny  - aktuální časové rozvržení je dané vnitřním řádem školy, předem lze domluvit schůzku se všemi zaměstnanci školy.

 

Dítě do MŠ doporučujeme vybavit takto:

 

Celé náhradní oblečení, dostatek spodního rezervního prádla, bačkorky na gumu přes nárt se světlou podrážkou, ne pantofle. Pohodlné oblečení do herny (počítejte s občasným znečištěním výtvarnými pomůckami), sportovní oblečení na školní zahradu, pyžamo s našitými poutky na pověšení (i u děvčat je vhodnější pyžamo než noční košilka), holínky, pláštěnku.

Děti musí mít své věci označené, podepsané. U pyžama je důležité mít poutko na obou částech pyžama – děti si pyžama věší na pojízdný věšák kvůli provětrávání. Mateřská škola zajišťuje pro děti mýdla, ručníky, toaletní papír, povlečení na postele. Zajišťujeme taky papírové kapesníky. (Ale u nich uvítáme, když občas koupíte více balení najednou a dětem je věnujete do třídy (kapesníků není nikdy dost)).

Budova je v zimě vytápěna na 22 stupňů, proto do herny voďte děti pouze v jedné vrstvě oblečení.

 

Do dětského kolektivu nedávejte dětem s sebou žvýkačky a bonbóny. Hrozí nebezpečí vdechnutí a následného dušení dítěte. Zároveň není vhodné dávat dětem s sebou šperky a ozdoby – řetízky, prstýnky a podobně. Většinou dojde ke ztrátě nebo zničení. Při odpočívání si také děti rády s těmito předměty hrají, dávají je do pusy a hrozí při usnutí vdechnutí předmětu.

Zároveň nedovolte dětem nosit do kolektivu ostré předměty, repliky zbraní a podobně.

Z domova si dítě může donést jednoho plyšáka na spaní.

Děti jsou v naší mateřské škole pojištěny proti úrazu a ztrátě osobních věcí z budovy u pojišťovny ČSOB.  V případě úrazu rodiče obdrží od ředitelky školy vyplněný formulář k čerpání pojistné události. Toto pojištění je platné pro všechny akce, které škola pořádá.

Za školní úraz se nepovažuje úraz, který se dítěti stal při cestě do MŠ nebo z MŠ mimo areál mateřské školy.

 

Vedení MŠ nezodpovídá za úhradu škod, které vznikly při ztrátě jízdních kol a dalších dopravních prostředků z areálu MŠ.

 

Platba školného – pro školní rok 2019/20 činí školné 400,-Kč měsíčně.

Školné se hradí vždy do 15. dne daného měsíce bezhotovostně – složenkou nebo převodem z účtu. Platba je stálá. Za dni, kdy dítě do mateřské školy nedocházelo se školné nevrací. Neplatí se pouze o prázdninách (to se vypočítává průměrná částka). Nastavte si správně trvalé příkazy.

Číslo účtu MŠ pro platby školného je 2301426442/2010

Všechny děti, které navštěvují mateřskou školu poslední rok před nástupem do ZŠ (nejstarší věková skupina) a děti s odkladem ŠD školné nehradí. Hradí pouze stravné.

 

Platby stravného – viz www.msrb.cz - stravování – informace školní jídelny

 

Rodiče mají možnost účasti na třídních schůzkách nebo s využitím rady rodičů ovlivňovat výchovné působení učitelek, organizaci provozu MŠ apod. S připomínkami se obraťte na učitelky, ředitelku, nebo anonymně do schránky u vchodu do areálu – bude zodpovězeno na nástěnce u ředitelny.

 

Nejdéle do 10 kalendářních dnů se seznamte s úplným zněním Školního řádu a Předpisu o úhradách školného (nachází se na www.msrb.cz). Seznámení s těmito dokumenty potvrdíte podpisem  na listině u učitelek na třídách.

Vlevo od ředitelny (na krytu od topení) je po celý rok přístupný Školní vzdělávací program k nahlédnutí. Můžete se seznámit se vzdělávací koncepci naší mateřské školy.

 

Důležité informace :

Telefonní číslo MŠ             466 942 352

Pro rodiče je důležitý telefon na třídách

mobil – 1. třída – 791 913 146

mobil -  2. třída – 791 913 147

Základní informace a fotodokumentace na   www.msrb.cz

 

e-mail  MŠ ms@rohovladovabela.cz

se bude měnit (do 12/2019 budou fungovat  obě varianty) na:

ms@msrb.cz

e-mail pro rozesílání zpráv pro rodiče a vzájemnou komunikaci:

ms.duhaamotylek@cz

(když Vám zprávy nechodí, je nutné zaslat svůj mail s požadavkem registrace adresy)

 

Přejeme Vám i Vašim dětem bezproblémový start do nové životní etapy a těšíme se na spolupráci.

 

Za kolektiv MŠ                 Marie Kohoutková, DiS – ředitelka MŠ

                                               

Marie Kohoutková DiS. | 03.07.2019 v 14:18